logo

Promo avion rc

Toto odeslání je závazné.
Bitwy Warszawskiej 1920.
Kolín, rC modely Novotn,.Vrácení zboí - odstoupení od smlouvy Právo odstoupit od smlouvy Kupující, kter je spotebitelem a uzavel s Prodávajícím smlouvu prostednictvím webové stránky nebo jinmi prostedky komunikace na dálku, má právo odstoupit od smlouvy bez udání dvodu do 14 dn od: data uzavení smlouvy (u smluv o cadeau salarié fiscalité poskytování slueb, to vak neplatí v pípad.Prodávající odpovídá Kupujícímu, e vc pi pevzetí nemá vady.Na dobírku, bet dnem platného uzavení kupní smlouvy dle lánku.Prodávající je vdy oprávnn v závislosti na charakteru objednávky - mnoství zboí, ve ceny, náklady na pepravu, vzdálenosti a podobn, ádat Kupujícího o autorizaci (dalí potvrzení) objednávky vhodnm zpsobem, jako napíklad písemn nebo telefonicky.Ve 14 denní dob lze vrátit code reduction polytrans 2018 pouze nenoené a nepouité zboí.V souasné dob nelze monost úhrady ásti nákupu ibody vyuít na kamennch provozovnách.This video was the cars first real bashing after I fixed several problems that were present right out of the box!Záruní list Kupující pedloí vdy pi reklamaci vrobku, jeho záruku prodlouil vrobce.Nebude-li doruena Kupujícímu informace o vyízení reklamace, a to z jakéhokoliv dvodu na stran Prodávajícího i Kupujícího, ve lht 30 dn, je Kupující povinen vyzvednout si dané zboí neprodlen po uplynutí 30denní lhty, ve které mla bt reklamace nejpozdji vyízena.Pehled monch zpsob úhrad zboí : a) platební kartou on-line (Visa, EC/MC, Maestro) b) dobírkou (hotov pi pedání zboí).V pípad pochybností o dodrování práv má Kupující právo obrátit na správce nebo i pímo na Úad pro ochranu osobních údaj.V takovém pípad má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.Právo na dodání nové vci, nebo vmnu souásti má Kupující i v pípad odstranitelné vady, pokud neme vc ádn uívat pro opakovan vskyt vady po oprav nebo pro vtí poet vad.Prodávající informuje Kupujícího o vyízení reklamace a o tom, do jaké lhty si má dané zboí vyzvednout.ProdÁVAJÍCÍ neposkytne slevu NA ZBOÍ, kterÉ V DOB promo AKCÍ NENÍ skladem!Spotebitel neme odstoupit od smlouvy (dle ustanovení 1837 ObZ o poskytování slueb, jestlie calendrier concours ministere education nationale byly splnny s jeho pedchozím vslovnm souhlasem ped uplynutím lhty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel ped uzavením smlouvy sdlil spotebiteli, e v takovém pípad nemá právo na odstoupení od smlouvy, o dodávce zboí nebo sluby, jejich cena závisí.Rychnov nad Knnou RC modely bzuk, Dlouhá ves 41 Sedlany Devocentrum, Hobbycentrum Modelá,.
Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, e v dob, kdy kupující vc pevzal, má vc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo vrobce popsal nebo které Kupující oekával s ohledem napovahu zboí a na základ reklamy jimi provádné se vc hodí k úelu, kter pro její pouití Prodávající.

Zboí neodesílejte na dobírku, v takovém pípad nemusí bt Prodávajícím pevzato, pípadn budou vzniklé náklady uplatnny vi Vám.
Vymezení pojm, spotebitelská smlouva - kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí sluby, pípadn jiné smlouvy dle ObZ, pokud smluvními stranami jsou na jedné stran spotebitel (jiná osoba ne podnikatel, kter iní objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské innosti nebo v rámci samostatného vkonu svého povolání).


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap